Latviešu Francais English

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Rīgā, Pils ielā 20, pirmajā stāvā

Darba laiks:

Pirmdien: 10:00 - 18:00
O., t., c., p.10:00 - 16:00
Pārtraukums:12:30 - 13:00

 

 

Pieminekļu

dokumentācijas     

centrs

Rīgā, Pils ielā 20

Piektdien

10:00 - 16:00

JAUNUMI Jaunumu arhīvs PAR INSPEKCIJU DOKUMENTI ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA KULTŪRAS PIEMINEKĻI INFORMĀCIJA ĪPAŠNIEKIEM (PAKALPOJUMI) Restauratoriem RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOME STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA KULTŪRAS PIEMINEKĻU GLĀBŠANAS, IZPĒTES UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA SADARBĪBA AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM NODERĪGAS SAITES KONTAKTI PUBLISKIE IEPIRKUMI VAKANCES Sabiedrības līdzdalība BUDŽETS VIEGLI LASĪT

Webmail

Sākums » JAUNUMI

Kultūras ministrija izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumam kultūras pieminekļu privātīpašniekiem.

 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija (KM) izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases konkursa Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.pasākuma "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme" 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" piekto un sesto kārtu.
 Vairāk»

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde

Nākošā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēde notiks

 

2014.gada 30.aprīlī plkst. 15:00

 

Rīgā, Pils ielā 20 (ieeja no M.Pils ielas 19).

 

Jautājumu izvērtēšanas kārtība šeit.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstam – 90

16.aprīli varam uzskatīt par Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta „dzimšanas dienu". Konkrēti tieši pirms deviņdesmit gadiem - 1924.gada 16.aprīlī laikrakstā „Valdības Vēstnesis" tika publicēta informācija par pirmajiem trim valsts aizsardzībā ņemtajiem kultūras pieminekļiem. Mūsu aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu aizsāka „Valmieras apriņķī Kauguru pagastā J.Eglītim piederošais Gaides māju robežās atronamais un Valmier - Valmiermuižas baznīcas valdes pārziņā esošais brāļu draudzes saiešanas nams." Šim objektam mūsdienu izpratnē tika noteikta arī teritorija „30 metru platumā un 40 m garumā. Par šī pieminekļu aizsardzības pārraugu iecelts agron. H.Endzelins Valmierā."

 Vairāk»

EIROPAS  KULTŪRAS  MANTOJUMA  DIENAS 2014. RĪGAS IELAS KULTŪRVĒSTURISKAIS TĒLS LATVIJĀ


Rīga 2014.gadā ir ieguvusi Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusu, pilsētā norisināsies daudzveidīgi un plaši ar kultūru piepildīti pasākumi. Izsenis tiek uzskatīts, ka „visi ceļi ved uz Rīgu”, tāpēc daudzās Latvijas apdzīvotās vietās ir Rīgas vārdā nosaukta iela, laukums, vai ir bijis galvenais ceļš, kas ved uz Rīgu. Bieži tas kalpo par mugurkaulu vēsturiskās pilsētas struktūrai. Izvēlētā Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma ļauj aktualizēt gan pilsētbūvniecības pieminekļu, atsevišķu ēku, kā arī pilsētvides ainavas saistītus materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšanas jautājumus.
Latvijas pilsētās un citās apdzīvotās vietās ir 65 Rīgas ielas, tāpēc ar Rīgas vārdu saistītajam kultūrvēsturiskajam mantojumam ir iespēja pievērst plašāku uzmanību. Rīga bija un ir arī šodien nozīmīgs ceļa mērķis Igaunijas iedzīvotājiem.  Vēsturiskie Rīgas ceļi savieno Dienvidigaunijas pilsētas ar Eiropas Kultūras galvaspilsētu 2014.
 Vairāk»

Informācija par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu

Tehnisku uzlabojumu dēļ, uz laiku publiski pieejamā informācija par valsta aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu nav pieejama. Jautājumu gadījumā vērsties pie Juridiskās un pieminekļu uzskaites daļas (tel.: 67229272).

Kultūras ministrija izsludina iepirkumu ekspertu atlasei

Plānotā iepirkuma priekšmets - „Ekspertu atlase projektu iesniegumu vērtēšanai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana" un „Kultūras apmaiņa" ietvaros".

 

Plašāka informācija un nolikums: http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/iepirkumi/iepirkumi4000.html 

Inspekcijas vadītājs Juris Dambis ievēlēts par Nacionālā kultūras padomes priekšsēdētāju


2014.gada 7.februārī par atjaunotās Nacionālā kultūras padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja Juri Dambi (“Laiks kultūrai”), bet par viņa vietnieci kļuva Dace Bluķe (Latvijas Radošo savienību padome).
Izvērtējot līdzšinējo Nacionālās kultūras padomes darbību, Kultūras ministrija pēc kultūras ministres Daces Melbārdes ierosinājuma ir izstrādājusi jaunu Nacionālās kultūras padomes modeli, lai piešķirtu tai lielāku lomu kultūrpolitikas veidošanā.
Pirmajā sēdē Nacionālā kultūras padome diskutēja par Latvijas Republikas simtgades programmas izveidi un par izcilības balvu kultūrā.

transnacionālās sērijveida nominācijas „Vikingu laika pieminekļi Ziemeļeiropā" iesniegts iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

2014.gada 28.janvārī Parīzē UNESCO Pasaules mantojuma centrā tika iesniegts vērtēšanai pieteikums transnacionālās sērijveida nominācijas „Vikingu laika pieminekļi Ziemeļeiropā" iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Sērijveida nomināciju kopā ar Islandi, Vāciju, Dāniju un Norvēģiju veidoja arī Latvija, pārstāvot Grobiņas arheoloģisko ansambli, kurā saglabājušās Ziemeļeiropai nozīmīgas vikingu laika liecības.

 Vairāk»

Informācija kultūras pieminekļu īpašniekiem par nekustamā īpašuma nodokļi


Sākot ar 2014.gada 1.janvāri, valsts aizsargājamais nekustamais kultūras piemineklis un zeme tā uzturēšanai tiek aplikta ar nekustamā īpašuma nodokli, ja attiecīgais nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām. Pašvaldība kultūras pieminekli apliek ar nodokli, kā arī pēc attiecīgo trūkumu novēršanas - atbrīvo no aplikšanas ar nodokli, pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu. Pirmreizēju informāciju par kultūras pieminekļiem, kas netiek uzturēti atbilstoši prasībām, inspekcija sniegs attiecīgajai pašvaldībai līdz 2014.gada 10.janvārim.

Līdzšinējais regulējums paredzēja, ka no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas tiek atbrīvots jebkurš kultūras piemineklis, izņemot dzīvojamās mājas un zemi to uzturēšanai, kā arī saimnieciskajā darbībā izmantotu nekustamo īpašumu. Arī turpmāk saglabājas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākumus par dzīvojamām mājām un par saimnieciskā darbībā izmantotu nekustamo īpašumu.

 

Atzinumus pašvaldībām sniegs Inspekcijas reģionālās nodaļas, vienlaikus par šādiem atzinumiem informējot arī konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieku.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi renovētām ēkām Rīgā

 
Lai veicinātu kultūrvēsturiski vērtīgu ēku sakopšanu un kultūrvēsturiskās vides kvalitātes uzlabošanu, renovētām ēkām Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā turpmāk tiks piemērota samazināta nekustamā īpašuma nodokļa likme. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
Grozījumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtībā paredz piešķirt atlaides vēsturiskās apbūves ēkām un valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem, kuriem izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums un veikta fasādes pilna atjaunošana vai ēkas pilna restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija.
 Vairāk»

Kultūrvēsturiskā pieminekļa statusa ietekme uz nekustamā īpašuma vērtību

Lai sakārtotu kadastrālās vērtēšanas sistēmu, Valsts zemes dienests (VZD) rūpīgi analizē katru nekustamā īpašuma grupu un strādā pie vērtēšanas modeļu pilnveides. Padziļināta analīze ir par ēkām ar kultūras pieminekļa statusu, kas apkopota tirgus pārskatā „Kultūrvēsturiskā pieminekļa statusa ietekme uz nekustamā īpašuma vērtībām".

 

Informācijas avots: www.vzd.gov.lv

Izdod jaunu grāmatu "Ceļvedis vēsturisko ēku atjaunotājiem"

 

Septembra sākumā izdota jauna grāmata Ceļvedis vēsturisko ēku atjaunotājiem, kas vienkāršā un viegli uztveramā valodā skaidro dažādus jautājumus, kas saistīti ar vēsturisko ēku atjaunošanu. Grāmatas autores ir arhitektes Jana Jākobsone un Kristīne Veinberga, projektu vadītāja Ilze Zariņa, izdevuma tapšanu konsultējis vēsturisko ēku eksperts Juris Zviedrāns.
Iepazīties ar ceļvedi iespējams šeit